Aktualności

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/20

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

UWAGA! Podania w wersji elektronicznej będą dostępne na stronie internetowej szkoły w późniejszym terminie.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół: 6 maja (poniedziałek) – 14 czerwca (piątek) 2019 r
Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty: 21 czerwca (piątek) – 25 czerwca (wtorek) 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do Zespołu Szkół:
2 lipca (wtorek) 2019 r., godz. 14.00
Badania lekarskie:
Uwaga! Terminy badań dla poszczególnych zawodów
będą wywieszone 2 lipca 2019 r.
4, 5, 8 i 9 lipca 2019 r.
(od godz. 8:30)
Rodzice kandydatów z listy zakwalifikowanych są
zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w
Zespole Szkół poprzez złożenie oryginałów
dokumentów, jeśli wcześniej nie zostały złożone
oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu:
do 10 lipca (środa) 2019 r
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do Zespołu Szkół:
11 lipca (czwartek) 2019 r., godz. 14.00

 

 

Do wymaganych dokumentów należy dołączyć:
2 fotografie podpisane na odwrocie, kartę zdrowia i bilans ucznia.

 

Terminy przyjmowania dokumentów zgodnie z zarządzeniem
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty